Dokumenty a Pravidla

Školné od školního roku 2023/2024

Od školního roku 2023/2024 stanovuji výši úplaty na částku 510,00 Kč.

Školné za příslušný kalendářní měsíc je splatné do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.
Variabilní symbol je jméno a příjmení vašeho dítěte.
Dle § 23 odst. 2 školského zákona platí, že vzdělávání v MŠ zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Stravné se hradí do desátého dne stávajícího měsíce.
Celodenní stravné je 55 Kč (14 Kč přesnídávka, 28 Kč oběd, 13 svačina).
Děti, které dosáhnou v tomto školním roce věku 7 let (děti, které mají odklad) – celodenní stravné 58 Kč (15 Kč přesnídávka, 29 Kč oběd, 14 Kč svačina).
Nespojujte placení školného a stravného.
Stravovací kredit nových dětí činí 700 Kč. Nutno uhradit do 31. srpna 2023.

Odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ:
Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu předem známé nepřítomnosti zajistí MŠ automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla předem známa, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd ve školní jídelně a to v době          od 11. 00 do 11. 30. Zvoňte na zvonek u vchodových dveří do kuchyně.
Nepřítomnost dítěte se oznamuje do 7.30 hodin nebo při plánované nepřítomnosti předem. Písemně v případě, že dítě plní povinnou předškolní docházku (omluvný list).
Číslo účtu: 254 939 480/0300

Režim dne:
Lvíčata - tříleté děti
6.30 - 8.10 Ranní hry, spontánní aktivity, jazykové chvilky, smyslové hry, IP
8.10 - 8.30 Pohybové aktivity, komunikační kruh
8.30 - 8.55 Hygiena, přesnídávka
8.55 - 9.30 Řízené činnosti, práce ve skupinách, volná hra
9.30 - 11.30 Pobyt venku
11.30 - 12.00 Hygiena, oběd
12.00 - 12.30 Rozcházení dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek
12.30 - 13.45 Pobyt na lehátku (předčítání, odpočinek, spánek)
13.45 - 14.30 Pohybové aktivity, IP, zájmové činnosti
14.30 - 14.50 Hygiena, svačina
14.50 - 16.30 Hry a činnosti dle zájmu dětí,( v případě vhodného počasí pobyt na zahradě)

Slůňata - čtyřleté děti
6.30 - 8.30 Ranní hry, spontánní aktivity, jazykové chvilky, smyslové hry, IP
8.30 - 8.45 Pohybové aktivity, komunikační kruh
8.45 - 9.15 Hygiena, přesnídávka
9.15 - 9.45 Řízené činnosti, práce ve skupinách, volná hra
9.45 - 11.45 Pobyt venku
11.45 - 12.15 Hygiena, oběd
12.15 - 12.45 Rozcházení dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek
12.45 - 14.00 Pobyt na lehátku (předčítání, odpočinek, spánek)
14.00 - 14.45 Pohybové aktivity, IP, zájmové činnosti
14.45 - 15.10 Hygiena, svačina
15.10 - 16.30 Hry a činnosti dle zájmu dětí (v případě vhodného počasí pobyt na zahradě)

Hrošíci – předškolní děti
6.30 - 8.40 Ranní hry, spontánní aktivity, jazykové chvilky, smyslové hry, IP
8.40 - 9.10 Pohybové aktivity, komunikační kruh
9.10 - 9.30 Hygiena, přesnídávka
9.30 - 10.15 Řízené vzdělávací činnosti, IP
10.15 - 12.15 Pobyt venku
12.15 - 12.45 Hygiena, oběd
12.45 - 13.00 Rozcházení dětí po obědě, příprava na odpolední odpočinek
13.00 - 14.00 Pobyt na lehátku (předčítání, klidové aktivity, odpočinek)
14.00 - 15.15 Pohybové aktivity, IP, zájmové činnosti
15.15 - 15.35 Hygiena, svačina
15.35 - 16.30 Hry a činnosti dle zájmu dětí (v případě vhodného počasí pobyt na zahradě)

POBYT VENKU VE ŠKOLCE
Pobyt venku je součástí režimu dne v mateřské škole. Všechny děti se bez výjimky pobytu venku zúčastňují. Klidový režim a absence na vycházkách nemůže mateřská škola zajistit. Prakticky to znamená, že pobyt bude zkrácen jen za velmi nepříznivého počasí nebo v době vycházky tehdy, když dojde k vážnému zhoršení počasí, a to vždy dle uvážení učitele, který bude okamžitě reagovat na danou situaci (nárazový vítr nebo nárazový déšť, bouřka, teplota pod – 10°C).
Pobyt venku smí být vynechán nebo zkrácen pouze za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek.
Pobyt venku neznamená neustálé nudné chození ve dvojicích po obci. Je zejména prostorem pro různé sportovní a organizované či spontánní hravé aktivity dětí,                při kterých využíváme přírodní prostředí kolem obce.
Oblečení dětí pro pobyt venku i ve školce musí být přizpůsobeno aktuální situaci a počasí. Děti musí mít v šatně podepsané náhradní oblečení, funkční pláštěnku a holinky.
Rodiče, počítejte s ušpiněním oblečení, s možností polití, počůrání apod.
Prosíme, kontrolujte oblečení, které leží na okně, na topení, na skříňkách, v krabici „Čí to je?“, a vracejte ho zpět do sáčků. Někdy si děti své vlastní oblečení nepoznají. Stává se, že oblečení končí nedopatřením v sáčku souseda.
Období dešťů, tání sněhu přináší zašpinění od bláta. Není v našich silách se zcela vyhnout tomu, aby děti neměly oblečení a boty od bláta. Dětem musíme umožnit dostatek pohybu na čerstvém vzduchu denně, v naší vzdělávací činnosti jim zajišťujeme dostatek tělesné aktivity, získávání fyzické a psychické odolnosti i rozvoj rozumových schopností.
Na pobyt venku stačí starší boty i oblečení, aby se dítě mohlo rozhodnout pro činnost, která ho zajímá – hry na písku, přelézání přírodních překážek, fotbálek, hry na průlezkách....


JAK VYPADÁ JEDEN DEN UČITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Někdy nás zaskočí mylný názor nezasvěcených lidí, že náplní učitele ve školce je hlídání dětí. Není možné děti jen hlídat, docházelo by tak k neplnění základních pracovních povinností. A tak se podívejme, co všechno děti během pobytu ve školce dělají pod dozorem připraveného učitele na výchovně vzdělávací činnost.
6.30 – děti se scházejí, od učitele mají připravené pomůcky, které jim učitel nabízí. Děti si mohou vybrat činnost dle vlastní volby. Postupně, jak přicházejí další děti, se je snaží učitel zapojovat do připravených činností. Učitel přijímá běžné informace i mimořádné požadavky rodičů, vyřizuje telefonické omlouvání dětí, připomíná dětem pitný režim, dodržování hygienických návyků po použití WC, při kýchnutí, kašlání, smrkání. Dítěti pomáhá se smrkáním, protože některé děti tento návyk
ještě bohužel nemají. Zapisuje docházku, případně doplňuje nové záznamy do dokumentace dětí. Sleduje pohyb dětí po třídě, hru, bezpečnost, věnuje se dětem individuálně při činnostech u stolečků, řeší dotazy a konflikty, nabádá děti, aby po sobě hračku uklidily na určené místo.
8.00 – děti odcházejí do svých kmenových tříd k ostatním učitelům, nastává počítání dětí a dopolední řízené činnosti. Stává se, že rodiče přivádějí děti i po osmé hodině, čímž narušují prováděné činnosti. Postupné ukončování činností a úklid končí kolem 8.30, kdy se přechází k rannímu společnému přivítání, popovídání a cvičení. Poté se děti soustředí kolem učitele a následuje pravidelný denní komunikační kruh, kdy se děti přivítají, všichni si řeknou, co je čeká za činnosti, kdo slaví svátek či narozeniny, jaké úkoly je čekají apod. A následuje jako každý den cvičení, které se skládá z několika částí: úvodní rušná část, kdy se děti rozehřejí během, pochodem, skoky, poskoky apod., zdravotní cviky, pohybová hra a relaxační cvičení. Po cvičení učitel kontroluje hygienu a hygienické návyky v umývárně.
Jaké jsou plánované činnosti:
Na koberci – stavby z kostek všech druhů, konstruktivní stavebnice, dřevěné stavebnice, skládačky, veškeré námětové hry.
U stolečků – puzzle, společenské hry, při kterých je nutný dozor učitele, aby se děti učily dodržovat pravidla, výukové hry, modelování, kreslení a malování, vystřihování, nalepování – podle přání dětí. Plánovaná výtvarná činnost vyžaduje trvalý dohled a pomoc od učitele – vše se odvíjí od věku dětí, jejich individuálních schopností a náročností úkolu. Pracuje obvykle jedna skupinka, učitel kontroluje správné návyky při práci, používání svěřených materiálů, správné držení nůžek a tužky. Předškolní děti plní úkoly v rámci přípravy na školní docházku (rozumové úkoly na procvičení paměti, logiky, úkoly na procvičování grafomotoriky). Učitel současně sleduje ostatní děti v rámci bezpečnosti, jejich pohyb po třídě i mimo ni – WC, umývárna.
Při přesnídávce se děti usadí ke stolům, vybrané děti učitelem popřejí dobrou chuť, a učitel dohlíží na stolování a prohlubování návyků při stolování. Starší děti si samy mažou pečivo, nalévají pití, odnášejí nádobí na okénko. Učitel pomáhá s naléváním, přidáváním, úklidem vylitého pití apod.
Následují další řízené vzdělávací činnosti – dle týdenního plánu každé třídy. Učitel musí zabavit všechny děti činnostmi, pracuje s nimi ve skupince, u stolečků, střídá s prací na koberci, popřípadě pracuje s celou skupinou dětí. Jedná se o čtení a poslech, práce s texty, práce s pracovními listy, s didaktickými pomůckami, s obrázky, rytmické hry, hry na udržení rytmu, osvojování básní, písní, pohybové ztvárnění, dramatizace. Činnosti jsou prokládané pohybovými hrami, hrami na orientaci v prostoru, na hry, které utužují spolupráci. Činnosti navazují na ranní scházení. Vše zakončuje postupný úklid, zpětná vazba a hodnocení, výstavka prací.
Následuje WC, hygiena a příprava na pobyt venku za asistence učitele. Denně učitel připomíná, co si mají děti obléknout na pobyt venku, kontroluje zastrčená trička, zapnuté zipy, slušivě nasazené čepice, zavázané boty. Dětem neslouží, ale je jim oporou. Šikovnější děti oceňuje pochvalou. A teprve potom se obléká učitel a s dětmi vychází ven. S sebou nese papírové kapesníčky a mokré ubrousky. Dětem před odchodem zopakuje pravidla správného chování na zahradě, při pobytu venku mimo areál školky. Před odchodem mimo areál školky dětem rozdává a pomáhá obléknout reflexní vesty, řadí děti do dvoustupů a je neustále v pohotovosti a soustředěnosti, musí rychle předvídat a reagovat. Není neobvyklé, že během chůze děti zastavuje, zavazuje boty, utírá nos, řeší konflikty i drobné oděrky při hromadné kolizi. Na přání dětí se vydává na oblíbená místa v přírodě, kde děti využívají volnosti prostoru. Učitel prostor vizuálně zkontroluje, projde, odstraní nebezpečné předměty a upozorní na nevhodná místa. Připomíná, že se nesbírají žádné odpadky, nedává se nic do úst, upozorňuje na nebezpečí při hře s klackem. Při přecházení vozovky učitel upozorňuje na pravidla, jako první dvojici určuje děti, na které se může spolehnout, že začnou rychle a bezpečně přecházet a zastaví se na určeném místě mimo vozovku, aby počkaly na ostatní děti, protože učitel stojí uprostřed vozovky a dbá na bezpečné přecházení.
11.30 – 12.30 – učitel vstoupí s dětmi do šatny a nastává další pracovně náročná fáze – převléknout děti, srovnat a uklidit na své místo, mokré oblečení rozložit, špinavé boty šikovně uložit v šatně. Nastaví pravidla chování v šatně pro děti, které rychleji zvládnout tyto činnosti. Poté děti odcházejí společně s učitelem na WC a do umývárny, učitel pomáhá, kontroluje a odhaluje „podvodníky čistoty“ a vrací je zpět k umývadlu a k mýdlu. Opět stanovuje pravidla, na kterém místě ve školce čekají děti na pomalejší kamarády, a ve chvílích, kdy nejsou zabaveny, mohly by vymýšlet činnosti, při kterých může dojít k úrazu, ke šťouchancům a konfliktům. Učitel společně odchází s dětmi do jídelny a připomíná pravidla chování v jídelně a pravidla stolování. Menší děti krmí, dokrmuje, starší děti učí držet příbor a likviduje vzniklé nehody – polití, rozlití, zdravotní obtíže u jídla, odcházení na WC. Během oběda se sám musí najíst a velmi často tak činí za pochodu, misku s polévkou v ruce, druhé jídlo do sebe naháže.
Po obědě odcházejí děti do umývárny, starší děti si rozkládají balíček na odpočinek a převlékají se, malé a menší děti mají lehátko připravené a odcházejí se svlékat k židličce, a svlékají si tepláčky či punčocháče a ponožky, učitel je ukládá na lehátko. Všem dětem učitel pomáhá. Děti, které odcházejí po obědě domů, dostávají od učitele zábavnou činnost u stolečku, aby pro ně čekání nebylo dlouhé. Učitel současně předává děti rodičům, přijímá důležité informace od rodičů a předává důležité informace pro rodiče. Po zklidnění čte učitel pohádku.
Po skončení ranní směny učitel zapíše do povinné dokumentace, sklidí pomůcky, vystaví dětské výtvory na nástěnku, připravuje si pomůcky na další pracovní den.
12. 30 – 14.30 Učitel na odpolední směně uspává malé děti, zabavuje starší nespící děti na lehátku, koriguje jejich činnosti vzhledem k maximálnímu klidu k dětem, které usínají. Učitel děti neopouští. Po spaní a odpočinku učitel pomáhá dětem s oblékáním, pomáhá starším dětem balíček složit a uklidit do vyhrazené přihrádky. Kontroluje bezpečnost dětí, které odcházejí na WC. Upravuje oblečení a vlásky. Aby se děti probraly, po uklizení třídy rozehraje učitel pohybové hry, které končí odchodem do umývárny a na svačinu, která má stejný průběh jako přesnídávka.
15.00 – 16.30 Děti si vybírají hru, pracovní činnost – výtvarnou, didaktickou, kterou učitel nabízí. Děti se rozcházejí, učitel předává informace rodičům a přijímá informace    od rodičů, stále soustředěně pozoruje děti při spontánních činnostech, nabádá je před odchodem domů k úklidu hraček a pomůcek. Po ukončení provozu učitel zapíše do povinné dokumentace, douklidí hračky, zkontroluje a zabezpečí školku a areál školky. Tento každodenní rituál je doplněn akcemi v rámci dalšího vzdělávání, studiem odborné literatury ke zkvalitnění vlastní práce, promýšlení dalších akcí pro děti. Při činnostech, kdy je provoz školky uzavřen, maluje ve třídách zdi, pomáhá při úklidu         po malování, zatlouká hřebíky, skobičky, stěhuje nábytek apod.
Předpokládá se, že je učitel stále vybaven trpělivostí, psychickou vyrovnaností, empatií, tolerancí, asertivitou.
Děkujeme všem rodičům, kteří naši práci oceňují a s úsměvem přicházejí do naší školky a se slovem uznání se s námi loučí.


 

Š K O L N Í   Ř Á D   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

-S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání (viz § 34aškolského zákona), a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku). Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem – 4 souvislé hodiny denně od 8.15 do 12.15. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách, pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v MŠ po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno. Ředitelka MŠ požaduje v případě omlouvání nepřítomnosti dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, neprodlenou telefonickou zprávou a po návratu do školy pak písemné potvrzení do omluvného listu v dané třídě. Doložení důvodu nepřítomnosti dítěte nejpozději do třech dnů ode dne výzvy.

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti § 21 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákonRodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům
rodiče jsou informováni o všem, co se v MŠ děje, prostřednictvím nástěnek, informačních tabulí v šatně dětí, na schůzkách s rodiči, na webových stránkách MŠ. V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte se rodiče telefonicky informují přímo v MŠ o programové nabídce dle opětovného nástupu dítěte do školy.

Povinnosti zákonných zástupců § 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
-Zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno osobně učiteli do třídy – odpovědný zástupce je povinen dítě osobně, tzn. Prokazatelně
verbálním způsobem, předat pedagogickému pracovníkovi MŠ, případně jinému pověřenému pracovníkovi MŠ. Teprve momentem osobního předání dítěte
pedagogickému či jinému pověřenému pracovníkovi mateřská škola a její pracovník přebírá za dítě odpovědnost. Dítě je zpět předáno stejným způsobem,
momentem tohoto osobního kontaktu přebírá odpovědný zástupce zpět odpovědnost za dítě a je povinen opustit neprodleně areál MŠ. V případě, že tak
neučiní, nese sám zodpovědnost za případnou škodu na zdraví i majetku dítěte či majetku nacházejícího se v areálu MŠ
-zajistit dítěti pevnou obuv do třídy /klasické bačkory, zdravotní sandále/, i na pobyt venku !!!
- na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažnýc otázek
- informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, povinnost hlásit výskyt infekčního
onemocnění a výskyt vší
- oznamovat nepřítomnost dítěte – do 7.30h nebo při plánované nepřítomnosti předem. Písemně v případě, že dítě plní povinnou předškolní docházku (omluvný list)
- při vyzvedávání dítěte mít vyplněné „Prohlášení o vydání dítěte pověřenému zástupci“, kde jsou uvedeny pověřené osoby pro vyzvednutí dítěte z MŠ
- předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé – učitelé mohou v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě silně nachlazené nebo s infekční chorobou
- při vyléčení infekčního onemocnění dítěte přinést potvrzení od lékaře
- v případě jakékoli předchozí nevolnosti dítěte je zákonný zástupce povinen při předávání dítěte o této skutečnosti informovat učitele
- zamlčování o zdravotním stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu MŠ
- oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, změny pojišťovny, narození sourozence, rozvod, svěření do péče.../
- dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování a bezpodmínečně je dodržet
- dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy – 6.30 – 16.30, příchod do 8 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká.
Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitel setrvá s dítětem v mateřské škole a pokusí se:
1. pověřené osoby kontaktovat telefonicky
2. informuje telefonicky ředitelku MŠ a postupuje podle jejích pokynů
3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
4. případně se obrátí na Policii ČR
Úhradu nákladů se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích MŠ vyžaduje od zákonných zástupců dítěte
- sledovat informační nástěnky v chodbách a šatnách
- řídit se školním řádem mateřské školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni - dodržovat při vzájemném styku se všemi zaměstnanci mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti
- Podmínky pro omlouvání nepřítomnosti u dětí s povinnou předškolní docházkou:
Ředitelka je oprávněna v odůvodněných případech vyžadovat od zákonných zástupců, aby odpovídajícím způsobem doložili nepřítomnost dítěte
Upřesnění zodpovědnosti
-Učitel přebírá zodpovědnost za dítě po předání dítěte rodičem.
-Zákonní zástupci předávají a přebírají dítě před a po skončení jeho vzdělávání od učitele mateřské školy v šatně, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
-Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Na základě „ Prohlášení o vydání dítěte pověřenému zástupci“, které je podepsané zákonnými zástupci dítěte a uložené u třídních učitelů, je možno dítě předat pověřené osobě.
-Podávání jakýchkoliv léků dětem učiteli i jinými zaměstnanci v MŠ je zakázáno. Pokud dítě musí v době pobytu v MŠ dostat lék, bude mu podán až po pokynu ředitelky MŠ na základě Dohody o podávání léku se zákonnými zástupci, kteří předloží potvrzení lékaře o jeho nutnosti podání. Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním.
-Pokud u dítěte dojde k úrazu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude k docházce do MŠ přijato pouze na základě písemného lékařského souhlasu s návratem do dětského kolektivu, přijetí je současně podmíněno sebeobsluhou dítěte bez potřeby zvýšené péče, kterou není mateřská škola z hlediska personálního schopna zajistit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky MŠ.

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz je zařízení poskytující celodenní provoz.


Úhrada úplaty (školné) za vzdělávání
V souladu s ustanovením § 34 a § 123 školského zákona a vyhlášky 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání
Úplata dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na 510,- Kč měsíčně pro dané období (vnitřní směrnice č.j. 61/2023)
- Dle § 123 ods. 2 školského zákona platí, že vzdělávání v MŠ zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku.
-Nadále se omezení bezplatnosti nevztahuje na děti s potřebou podpůrných opatření (odkaz na §16 odst. 9)
- Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, §6, odst.3)
- Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku
- O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ (školský zákon, § 164,odst.a).
- Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než šest vyučovacích dnů, stanoví ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené pro příslušné období odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
1.7.7. Rodiče, kterých se týká snížení úplaty, si podají v MŠ žádost o snížení na příslušném formuláři.
1.7.8. Školné může být za určitých podmínek sníženo (o snížení úplaty rozhoduje ředitelka MŠ).

Úhrada úplaty za školní stravování:
Úplatu za školní stravování dětí projednává zákonný zástupce s vedoucí ŠJ při MŠ.
Výše stravného na jedno dítě a jeden den je stanoveno:

Přesnídávka - 15 kč
Oběd - 28 kč
Svačina - 13 kč 

Dopolední stravné 42 Kč, celodenní stravné 55 Kč

Děti, které dosáhnou v tomto školním roce věku 7 let, mají stanovenou výši stravného na jedno dítě a jeden den:

Přesnídávka - 15 kč
Oběd - 29 kč
Svačina - 14 kč

Dopolední stravné 44 Kč, celodenní stravné 58 Kč.

a. Úplata (školné) za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty
b. Školné i stravné se hradí převodem na účet MŠ: 254939480/0300
c. Variabilní symbol je jméno a příjmení vašeho dítěte
d. Stravné se hradí do 10. dne stávajícího kalendářního měsíce
e. Nespojujte placení stravného a školného dohromady
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb
v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. (§35, odst. 1, písm. d, zákon č. 561/2004 Sb.)

UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
§ 35zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
-se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny
- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ
DÍTĚ NESMÍ BÝT VPUŠTĚNO DO BUDOVY ŠKOLY BEZ DOZORU. V ŠATNĚ S NÍM POBÝVAJÍ RODIČE NEBO JEJICH ZÁSTUPCI. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ UČITELŮM SE PROVÁDÍ PODLE POKYNŮ STANOVENÝCH V TOMTO ŠKOLNÍM ŘÁDU.
Škola odpovídá za bezpečnost děti od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného Prohlášení o vydání dítěte pověřenému zástupci (formuláře jsou na nástěnce v šatně, u pedagogů nebo ředitelky) vystaveného zákonným zástupcem, které musí obsahovat: datum, jméno osoby, která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče.
Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci!!!
Pokud bude pověření trvalého charakteru, platí na dobu neurčitou.
Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.
Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení).
Při zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:
- V budově mateřské školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle, ale přezůvky s pevnou patou.
- Za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, v žádném případě deštníky, se kterými by mohly někoho poranit.
-Do mateřské školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz.
- Při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáváním dětí ve škole při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko.
- Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitel, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
- Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu, jsou rodiče okamžitě telefonicky informování.
- Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS.
- Učitelé vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.

Povinnosti dětí
- chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)
- po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo
- po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papírové předměty použité k činnosti apod.)
- umět si říct na WC, být samostatný při jeho používání a následné hygieně (utírat, splachovat, umýt se mýdlem a utřít ruce)
- oznámit učiteli úmysl odejít ze třídy (kam)
- dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči
- upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím zvenčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod)  - neničit práci ostatních
- dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách:nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC               a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.
- chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky)
- každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o této události učitele MŠ, nebo jiného zaměstnance školy
-Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.
-Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy pedagogičtí zaměstnanci, při tomto poučení budou postupovat podle schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci) budou poučeny dodatečně, v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize.
Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání:
- Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy
Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole:
- Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.