GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz, příspěvková organizace
Pražská 83, 252 61 Dobrovíz, IČO: 72567708, Zastoupená Mgr. Věrou Volfovou, ředitelkou školy.
Osoba oprávněná ve věcech technických: Mgr. Věra Volfová, telefon: +420 606 075 668. Webové
stránky školy: https://www.msdobroviz.cz/

Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce školy jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé
agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich
osobních údajích), námitky. Poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji
nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mailová adresa: nelakubaskova@seznam.cz, tel.
+420 607 274 272

K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to
zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením,
jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje
důvěrnost i o stížnostech (Čl. 38 odst. 5 ON).

. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?
Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole, máte právo:
1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU
o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš
požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený,
zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů.
2) Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
3) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání,
pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili
(podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
4) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli
našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto
zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
5) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se
k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).

6) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili
souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) ON), máte právo tento souhlas
kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ms.dobroviz@seznam.cz zašlete zprávu,
v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou
na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
7) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte
identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši
totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost,
jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání
s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
8) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo
podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat
problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji
pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.


Účel zpracování osobních údajů Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz, příspěvková organizace
zpracovává pouze přesné údaje a zpracování osobních údajů může provést, protože:
 je to nezbytné pro plnění právní povinnosti školy,
 je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy,
 na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.
Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
 školní matrika (včetně kontaktních údajů na rodiče - zákonné zástupce),
 doklady o přijímání dětí,
 třídní kniha,
 záznamy z pedagogických rad,
 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky,
 seznam členů školské rady, jména a seznam kandidátů a voličů při volbě do školské rady.
Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 podklady dětí pro vyšetření v PPP,
 hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte.
Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
 seznamy dětí na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 seznamy dětí na soutěžích,
 jména osob (i jejich kontaktní údaje, e-mail apod.), které mohou na základě zplnomocnění
vyzvednout dítě ze školy aj.,
 zaměstnavatel zákonného zástupce, kontakt u zaměstnavatele - (není shodný s adresou dítěte),
 fotografie za účelem propagace,
 zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách.

Rozsah zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný zákonný zástupce subjektu údajů
správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem,
nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k
plnění zákonných povinností správce.


Způsob zpracování
Zpracování osobních údajů je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp.
zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním
způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a
zpracování osobních údajů. Za tímto účelem správce přijal technicko-organizační opatření k zajištění
ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou
být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny
postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu
stanovenou spisovým a skartačním řádem. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské
Unie. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně
profilování

Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz, příspěvková organizace
Aktualizováno 24.5.2018

Aktualizováno 30.8.2021