Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vážení rodiče, milé děti,

děkujeme Vám za přízeň projevenou v uplynulém školním roce,

za spolupráci při řešení a dodržování covidových opatření

a za milé chvíle strávené s Vámi a Vašimi dětmi.

Přejeme Vám krásné prázdniny, spoustu pěkných a veselých zážitků,

předškolákům úspěšný nástup do školy a především pevné zdraví všem.

Vaše školka

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz
přijme šikovnou paní učitelku na celý úvazek.
Nabízíme spolehlivý kolektiv zaměstnanců, příjemné prostředí, vybavené třídy, krásnou zahradu a hezké prostředí v okolí mateřské školy.


Vážení rodiče, vzhledem k ochranným a hygienickým opatřením

omezíme pohyb všech osob, vyjma zaměstnanců, po mateřské škole.

Vaše dítě si vyzvedneme i předáme v šatně. 

Děkujeme.

 


Provoz škol a školních zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid -19

Provoz mateřské školy zahájíme v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Od dětí před prvním příchodem nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.

Máme stanovená hygienická a protiepidemická pravidla pro zaměstnance, děti a zákonné zástupce dětí:
U vstupu do budovy, v každé třídě, v jídelně, umývárně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu v mateřské škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
Pravidelně větráme třídy a ostatní prostory mateřské školy.
Máme zajištěno bezpečné osoušení rukou, v mateřské škole můžeme používat textilní ručníky. Prádlo
pereme při teplotě nad 60°.
Úklid a dezinfekce prostor probíhá několikrát denně. Úklid povrchů a ploch provádíme na mokro,
s použitím dezinfekčního přípravku. Koberce vysáváme. Několikrát denně provádíme dezinfekci
dveřních klik, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či
dezinfekce. Prostředky, které používáme, nemají alergenní účinky.
Dohlížíme na zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat do jednorázového
kapesníku, ten neprodleně vyhodit do koše a následně si umýt ruce. Odpadkové koše vynášíme
několikrát denně.
Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem, přiměřeným
počtem roušek.
Upozorňujeme zaměstnance a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do mateřské školy vstoupit.

Upozorňujeme zákonné zástupce, aby pobyt uvnitř budovy mateřské školy omezili na dobu nezbytně
nutnou. Nemáme možnost vytvořit zónu pro všechny cizí příchozí osoby, kde bychom zajistili plnění
příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu.

I v tomto školním roce zvážíme konání vystoupení dětí, školní výlety,
kulturní a sportovní akce. 
Aktivity jiných subjektů, které by byly organizované v prostorách mateřské školy a nesouvisí se
vzdělávacím procesem, nebudeme organizovat – hovoříme o „kroužcích“.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid -19 je škola povinna
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená
pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění – jako je
např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů
a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. Těmto příznakům budeme věnovat zvýšenou míru pozornosti.
Jestliže příznaky budou patrné již při příchodu dítěte, nesmí být vpuštěno do budovy a zákonný
zástupce si dítě odvede domů.
Jestliže se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole, neprodleně dojde
k poskytnutí roušky a izolaci se zaměstnancem školy. Zákonný zástupce bude informován telefonicky
ohledně bezodkladného vyzvednutí dítěte a opuštění budovy v nejkratším možném čase.
Škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění – rýma, kašel, je umožněn vstup do budovy mateřské
školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický
lékař pro děti a dorost.