Zápis 2019

Z Á P I S do Mateřské školy Sluníčko Dobrovíz od šk. roku 2019/2020

se koná 13. května 2019 v Mateřské škole Sluníčko Dobrovíz,

Pražská 83, Dobrovíz od 8.30 do 14.00.

S sebou přineste:
Žádost o přijetí dítěte včetně způsobilosti dítěte navštěvovat mateřskou
školu (vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte)
Občanský průkaz
Rodný list dítěte


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice č. 21. 1. 2019
č. j. 50 /2019

Vydal: Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz
Schválila: ředitelka školy Mgr. Věra Volfová
Účinnost: 21. 1. 2019
Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku mateřské školy pro rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko Dobrovíz, Pražská 83, Dobrovíz stanovila následující
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst.2
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
A. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 se zpravidla přijímají děti,
které mají trvalý pobyt v obci Dobrovíz, a to v uvedené posloupnosti:
1. Děti s odkladem školní docházky (děti, které dosáhnou šesti let věku do 31. 8. 2019)
2. Děti pětileté (děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2019)
3. Děti čtyřleté (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, v posloupnosti od
nejstarších k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2019 věk čtyř let, a to do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku).
4. Děti tříleté (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, v posloupnosti od nejstarších
k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2019 věk 3let, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku).
B. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 se zpravidla přijímají děti,
které mají trvalý pobyt v obci Hostouň, a to v uvedené posloupnosti:
1. Děti s odkladem školní docházky (děti, které dosáhnou šesti let věku do 31. 8. 2019)
2. Děti pětileté (děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2019)
3. Děti čtyřleté (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, v posloupnosti od nejstarších
k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2019 věk 4let, a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku).
4. Děti tříleté (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte, v posloupnosti od nejstarších
k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2019 věk 3let, a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku).
C. Ostatní
D. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 se zpravidla přijímají děti
dvouleté s trvalým pobytem v obci Dobrovíz (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte,
v posloupnosti od nejstarších k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2019 věk
2let, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku).
E. K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 se zpravidla přijímají děti
dvouleté s trvalým pobytem v obci Hostouň (o pořadí rozhoduje datum narození dítěte,
v posloupnosti od nejstarších k nejmladším, které dosáhly nejpozději k 31. 8. 2019 věk
2let, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku).

I.

Termín zápisu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní je rok
2019/2020 je zveřejněn způsobem na místě obvyklým, tj. vyvěšením plakátů na viditelném
místě, na webových stránkách mateřské školy nejpozději jeden měsíc předem.
O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem
č.500/2004Sb., správní řízení a zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 165
ost.2, písm.b, a § 183 odst.1-2.
Do mateřské školy se přijímá maximálně 60 dětí (dle kapacity mateřské školy).
Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky mateřské školy ve lhůtě
15 ti dnů po doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství,
mládeže a tělovýchovy.

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Zřetel je brán i na
úplnost vyplněné žádosti a včasnost jejího podání, tj. ve stanoveném termínu zápisu. Pořadí
přijetí žádostí nemá vliv na jejich posouzení.
III.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je potřeba přinést k zápisu tyto doklady: rodný list
dítěte, občanský průkaz (pas u cizinců) zákonného zástupce.
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve
smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
IV.

Zákonní zástupci dítěte budou o přijetí dítěte informováni vyvěšením seznamu s
registračními čísly na místě obvyklém pro zveřejňování informací (webové stránky MŠ,
vývěska u vjezdu do areálu). V případě nevyhovění žádosti bude zákonnému zástupci zasláno
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte písemně.
V.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Do mateřské školy budou přijímány děti, které zpravidla k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 3 let.
Do mateřské školy se přijímají děti v souladu s § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví v platném znění (povinné očkování musí být doloženo potvrzením lékaře) –
platí pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 a mladší.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy,
popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí

přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní
hygieny a sebeobsluhy. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu
mateřské školy.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kriterií v uvedeném pořadí.
V Dobrovízi dne 21. 1. 2019,  Mgr. Věra Volfová, ředitelka mateřské školy, oprávněná úřední osoba

Výzva k nahlédnutí do spisu


V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů se
může zákonný zástupce ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k předškolnímu
vzdělávání vyjádřit k podkladům rozhodnutí v budově školy dne 20. 5. 2019 od 8 do 10 hodin u ředitelky školy.
UPOZORNĚNÍ: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

INFORMACE PRO RODIČE – INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Doručení oznámení:

Zákonný zástupce dítěte podá řediteli mateřské školy oznámení o zahájení individuálního
vzdělávání jako jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání písemně. Může
využít formuláře, které nabízí mateřská škola při zápisu do MŠ nebo na webových stránkách
MŠ: www.msdobroviz.cz

Lhůty pro oznámení:

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok,
je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku. V ostatních případech doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc
přede dnem, kdy má dojít k zahájení individuálního vzdělávání dítěte.
Informace o ověření očekávaných výstupů:

Mateřská škola na informativní schůzce při předávání rozhodnutí zákonnému zástupci
zároveň předá vzdělávací obsah svého Školního vzdělávacího obsahu, podle kterého ověří,
jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a
případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte. Způsob a termíny
ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád Mateřské školy Sluníčko Dobrovíz.
V Mateřské škole Sluníčko Dobrovíz se podle školního řádu uskuteční ověření v třetím
listopadovém týdnu s náhradním termínem v prvním prosincovém týdnu v mateřské škole v
časovém rozpětí od 10. 00 do 13.00 hodin.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u
ověření.
Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální
vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v
náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení
individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního
vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Ověření znalostí dítěte

V Mateřské škole Sluníčko Dobrovíz se podle školního řádu uskuteční ověření v třetím
listopadovém týdnu, ve školním roce 2019/2020 to bude dne 18. 11. 2019 s náhradním
termínem dne 2. 12. 2019 v mateřské škole od 10.00 do 13.00 hodin.
Doporučujeme čerpat z těchto odkazů:

Školní vzdělávací program mateřské školy

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

http://www.msmt.cz/file/39792/  (str. 10 -29)

Doporučujeme přinést k „ověření“ portfolio dítěte (pracovní listy, výtvarné práce, foto, apod.).